Adatkezelési tájékoztató


 1. Bevezető rendelkezések

1.1   A tájékoztató célja, hogy információt adjon

 • az érintettekről kezelt adatok köréről és
 • az érintett jogairól.

1.2  Az adatkezelés alapelve, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően biztosítva legyen a személyes adatok védelme.

1.3 Az adatkezelő kötelezettséget vállal, hogy az adatok kezelése és nyilvántartása körében

 • gondoskodik az adatok biztonságáról,
 • biztosítja az érintettek magánszférájának védelmét,
 • védi az adatokat jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés ellen.
 • a megfelelő technikai, informatikai feltételeket biztosítja.

2. Adatkezelő

elnevezése: Mérleg Egyesület
székhelye: 1038 Budapest, Mező utca 12.
bírósági nyilvántartási száma: 01-02-0007588
adószáma: 18086230-1-43
ügyvezető elnök: dr. Breuer Katalin
honlap: http://www.merleg-digest.eu/
e-mail. cím: merlegbk@gmail.com
telefon: 0036-1-454-7140

3. Személyes adatok kezelésének célja, jogalapja, személyes adatok köre

3.1 Az adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján kezeli az érintett személyes adatát.

3.2 Érintettekről kezelt adatok köre:  

 • név
 • felhasználónév
 • weblapon nyilvánosan megjelenő név/becenév
 • e-mail cím
 • lakcím/kézbesítési cím
 • érintetthez köthető weblap címe
 • érintett által megadott életrajzi információk
 • adatlap-kép
 • közösségi média profil

3.3 Az adatkezelés célja:

 • az adatkezelő által kiadott Mérleg című folyóirat előfizetőknek való kézbesítése
 • az adatkezelő által működtetett http://www.merleg-digest.eu/ honlapon megjelent cikkekhez kapcsolódó hozzászólások moderálhatósága

Az adatkezelő a fenti céloktól eltérően nem kezeli az érintett személyes adatát.

3.4 Az adatkezelés időtartama: az érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig.

Az adatkezelő a hozzájárulás visszavonásával egyidejűleg köteles az érintettről kezelt adatot a nyilvántartásából törölni.

4. Az érintett jogosult:

4.1 A róla kezelt adatok körét megismerni.

4.2 Tájékoztatást kapni:

 • az adatkezelés céljáról,
 • arról, hogy az adatkezelő kivel közli a rá vonatkozó személyes adatokat,
 • a róla kezelt adatokat az adatkezelő mennyi ideig kezeli rendszerében.

Az adatkezelő az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem tudja azonosítani. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

4.3 A róla kezelt pontatlan, hiányos adatok helyesbítését, kiegészítését kérni.

Az érintett adatai helyesbítését kiegészítő nyilatkozat útján kérheti emailben vagy postai úton küldött levélben.

4.4 A róla kezelt adatok törlését kérni.

Az adatkezelő haladéktalanul köteles törölni mindazon adatokat:

 • amelyekre a jövőben már nincs szükség,
 • amelyeket az érintett hozzájárulásával kezelt, és amelyekre vonatkozó hozzájárulását az érintett visszavonta,
 • amelyeket az érintettről jogellenesen kezelt. Jogellenes adatkezelésnek minősül mindazon adatok kezelése, melyeket az adatkezelő nem hozzájárulás alapján kezel,
 • amelyekre jogszabály kötelezi.

A törlésre az érintett kérése ellenére sem kerülhet sor, ha az adatkezelés

 • jogszabályi kötelezettségen alapul,
 • célja népegészségügyi területet érintő közérdeken alapul,
 • tudományos, történelmi kutatás, statisztikai vagy közérdekű archiválás érdekében megőrzendő, illetve
 • jogi igények érvényesítéséhez szükséges.

4.5 A róla kezelt adatokkal kapcsolatos jogsértés esetén panasszal fordulhat az adatkezelőhöz.

Ennek keretében kérheti, hogy az adatkezelő

 • adjon tájékoztatást személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti – a kötelező adatkezelés kivételével – adatai törlését vagy zárolását.

4.6 A róla kezelt adatok felhasználásának korlátozását kérni:

 • a helyesbítés, illetve kiegészítés megtörténtéig a pontatlan adatok vonatkozásában,
 • ha nem járul hozzá adatai törléséhez, de az adatkezelés jogellenes,
 • ha az adatkezelőtől függetlenül a róla kezelt adatokra saját jövőbeni jogi igénye előterjesztéséhez, érvényesítéshez, vagy jogai védelméhez szüksége van.

4.7 A róla nyilvántartott személyes adatokat olvasható formában megkapni abból a célból, hogy azokat más adatkezelőnek továbbítsa.

5. Az adatkezelő adattovábbítási joga

Az adatkezelő az érintettek személyes adatait harmadik személy részére nem adja át.

Az adatkezelő az érintettről kezelt adatokat az EU-n kívüli harmadik ország, illetve nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.

A weboldal látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatók segítik (részletes tájékoztatás itt: google.com/analytics/).

A weboldal a gravatart (http://hu.gravatar.com/) használja az érintett által feltöltött adatlap-kép megjelenítésére.

6. Az érintett jogorvoslati joga

Amennyiben az adatkezelő az érintett valamely fenti igénye vonatkozásában nem tesz eleget kötelezettségének, az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz [székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefonszáma: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 394-1410, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu] fordulhat panasszal, illetve jogorvoslati igénnyel, továbbá megilleti a bírósághoz fordulás joga is.

Jelen adatkezelési tájékoztató hatályos:

2018. május 25. napjától visszavonásig

12345

3 csillag az 5-ből. 1 ajánlás alapján


 • via Wordpress A hozzászólások engedélyezve vannak, a visszajelzések moderáltak. Trackback küldés most nem lehetséges.

Ajánlott cikkek: