Könyvismertetés

A teológusok is – ha igyekeznek tiszteletben tartani a szövegek történeti igazságát és megértetni őket korunkkal – rákényszerülnek, hogy a kritikus hit világosságánál teljes egészében újra végiggondolják a hagyományt.

Hit az eljövendő Istenben

JOSEPH MOINGT SJ: Croire au Dieu qui vient. Tome I: De la croyance à la foi critique (Hit az eljövő Istenben. 1. kötet: A hiedelemtől a kritikus hitig). Paris, Gallimard, 2014, 624 l.


Címkék: , , , , ,

 

A keresztény hit egyedisége, eredete és története egyaránt abban foglalható össze, hogy olyan Istent vall, aki kezdettől fogva beszélt az emberhez, kétezer évvel ezelőtt eljött, hogy közöttük lakjon, emberré lett a názáreti Jézusban, aki keresztfán halt meg és akit feltámasztott, hogy az emberiséget elvezesse végső életcéljához. Ez a kinyilatkoztatás azonban, amely a kereszt erőtlenségéből és balgaságából szól hozzánk, Szent Pál szerint nehezen hihető – olyan magasságból száll alá és olyan messziről jön, hogy lassacskán úgyszólván láthatatlanná válik a nyugati kultúra mögött, amelynek pedig sokáig ihletője és tanítója volt. Joseph Moingt könyve kérdőre vonja a hagyományt, amely e hitet elterjesztette, egyszersmind próbára teszi: vajon képes-e még átadni azt a hitet, hogy sorsunk jövőjéből Isten érkezik el az emberekhez.

Isten neve már az emberi racionalitás első nyomaival együtt megjelenik minden nyelvben. A héberek Istene az ókori Közel-Kelet panteonjából lép elő, mielőtt Izrael prófétái az egyetlen Istenné avatnák. Jézus az ő küldöttének nevezi magát, őt pedig Atyának, s rámutat: ő minden ember közös Atyja, aki ki akarja engesztelni őket saját magával, hogy fiaivá legyenek. A tanítását egybegyűjtő keresztény hagyomány kijelenti, hogy Jézus Isten örök Fia, aki Szűz Máriától embernek született, hogy Isten Lelkében megújítsa az emberiséget és az egyház által elvezesse az örök életre.

Moingt CroireA bibliai és az evangéliumi szövegek modern tudománya azonban árkot ásott aközött, ami Jézus történetéről bizonyossággal tudható, és az egyházi dogma Jézusról adott értelmezése között, márpedig kortársaink a szellemi fejlődés következtében nem nagyon hisznek a dogmának. A teológusok is – ha igyekeznek tiszteletben tartani a szövegek történeti igazságát és megértetni őket korunkkal – rákényszerülnek, hogy a kritikus hit világosságánál teljes egészében újra végiggondolják a hagyományt.Moingt könyve ugyanerre törekszik, amikor a hit értelmét kutatva őszintén és szabadon munkához lát.

Azt tűzi ki tehát céljául, hogy kibetűzze a misztériumot, amelyet mindenekelőtt Krisztus preegzisztenciájának mítosza fejez ki: ezen az elgondoláson alapszik a Szentháromság, a megtestesülés és a megváltás fogalmának dogmaként történő kifejtése. Valójában Isten emberségének kinyilatkoztatásáról van szó, ahol az emberség nem más, mint a szeretet, amellyel Isten kommunikációra lép az emberekkel, hogy megszabadítsa őket végességüktől, önző és halálos bezárkózásuktól, mivel ez akadályozza meg egységüket egymással és a mindenséggel.

A mű előkészületben lévő második kötete azt szeretné bemutatni – szaknyelvi sallangok nélkül –, hogy miben áll az egyház élete és küldetése: a testvéri közösség élete, amelyet Krisztus Szentlelke táplál, és az „üdvösség”, vagyis az emberibb világ szolgálata. (Mérleg – a kiadói fülszöveg alapján)


P. Joseph Moingt SJ századik életévében járó francia jezsuita szerzetes. 1915. november 19-én született, a rend kötelékében filozófiát és teológiát tanult, doktori disszertációját a párizsi katolikus egyetemen (Institut Catholique) védte meg. Franciaország különböző katolikus felsőoktatási intézményeiben (főként Lyonban és Párizsban) tanított teológiát. Életéről és műveiről bővebben lásd a Wikipédia szócikkét (franciául) »

A szerző Evangéliumi humanizmus című írása (Mérleg 2011/1–4. sz., 69–85. l.) itt nyílik meg,  Átadható-e a hit című tanulmánya itt olvasható »

  ,

12345

3 csillag az 5-ből. 1 ajánlás alapján


  • via WordpressA hozzászólások és trackbackek engedélyezve vannak, a visszajelzések moderáltak. Trackback küldéshez használja ezt a linket: Trackback URL.


Ajánlott cikkek: