Tanulmány

Csak akkor kerülhet sor igazi eszmecserére, ha egyaránt lemondunk a másság előzetes konstrukcióról és az egységmodellekről. Csak így válna szabaddá az út a két vallásban kitapintható különböző vallásfelfogások megvitatása előtt.

Jézus a zsidóság és a kereszténység között (2)

Krisztológia a keresztény–zsidó párbeszédben – CHRISTIAN DANZ tanulmánya


Címkék: , , , , , ,

Második rész (A tanulmány első része itt olvasható »)


2. A krisztológia funkciójáról

Az annak nyomán kirobbant vitáknak, hogy  a keresztény vallás új, pozitív értékelést ad a zsidó vallásról, a dogmatikai krisztológia áll a gyújtópontjában. A krisztológia ugyanis éppúgy felfogható a zsidóság keresztény elismerését akadályozó tényezőként, mint fordítva, egy új személet alapvetéseként, illetve a zsidó vallás igazolásaként és elismeréseként. Ám mindkét megközelítés aporetikus marad, s nem éri el a kitűzött célt, azt, hogy leépítse a keresztény vallás felsőbbrendűségre támasztott igényét, amely együtt jár a zsidó vallásnak a kereszténység puszta előfokává való leértékelésével. Az alapul szolgáló inkluzivista keret kiiktatja a két vallás teológiai különbségét. Következésképpen a zsidóságnak csak az ideiglenes, az eszkhaton konstrukciójában utóbb felülvizsgált elismeréséhez jutunk el. A krisztológia felhasználása az itt bemutatott koncepciókban fölveti a funkcióját firtató kérdést: csakugyan a Krisztusról szóló tanítás-e a megfelelő kiindulópont annak teológiai igazolására, hogy Isten maradandóan választotta ki a zsidó népet? A kérdés csak a dogmatikai krisztológia újkori protestantizmusban végbement fejlődéstörténetének, illetve a történeti Jézus-kutatáshoz fűződő viszonyának a vizsgálata révén válaszolható meg.

2.1 Történeti Jézus vs. dogmatikai Krisztus

Már a felvilágosodás gondolkodó elvetették az óprotestáns teológiának azt a tanfogalmát, amelynek a középpontjában az istenemberi Megváltó és az ő engesztelő műve állt.[1] A hátteret az óprotestanizmus íráselvét felmorzsoló megfontolások és a régi tan metafizikai előfeltevéseit érintő  ismeretelméleti kritika jelentették. Az 1800-tól kidolgozott különböző krisztológiai koncepciókban  egyre inkább különvált egymástól a történeti Jézus és a dogmatikai Krisztus-kép.[2] Viszonyuk mind a mai napig vitatott; ez nem utolsó sorban azokban a krisztológiai koncepciókban ragadható meg világosan, amelyek a zsidó vallás elvi újraértékelésében akarnak szerepet játszani a teológiában.

A dogmatikai krisztológia mindenesetre már a XX. század első felének a vitáiban elszakadt a Názáreti történeti rekonstrukciójától, képviselői a hit teológiai leírásaként dolgozták ki. Így a Krisztus-képben maga a keresztény hit jelenik meg – mint a történelembe integrálódott történés, amely e kép segítségével jut el önmaga megértéséhez. A Krisztusról szóló tanítás ennek következtében már nem számít a keresztény vallás tartalmi elemének, hanem a Krisztus-kép tartalmi elemei szolgálnak  a hitaktusnak és a reflexív struktúrájának a megjelenítésére. A názáreti Jézus immár nem a keresztény vallás előfeltételeként szolgál, amelyből az megalapozás-logikailag levezethető volna, hanem a keresztény hit önleírásának az elemeként.[3] A keresztény vallásban és a keresztény vallás számára Jézus Krisztus az alap és az előfeltevés, de  rajta kívül nem.

A XX. század elején megfogalmazott új krisztológiai meghatározások érvényesítése azok szükségképpen tartalmi-tárgyi jellege miatt természetes módon keltette azt a benyomást, hogy vallástörténeti leírásról és a kereszténység valamiféle krisztomonizmusban kicsúcsosodó feltétlenség-igényének újjáélesztéséről van szó.[4] A keresztény vallás önmagáról adott leírásának a teológiai perspektíváját nem különböztették meg világosan a történeti-vallástörténeti perspektívától.

2.2 A történeti Jézusra irányuló új kérdés

Amikor a második világháborút követően a protestáns teológiában ismét megfogalmazódott a történeti Jézusra irányuló, valamint az a kérdés, hogy mennyiben támaszkodhat rá a dogmatikai krisztológia[5], minden maradt a régi, tisztázatlan állapotban. Nem különítették el világosan  történeti kutatást és a dogmatikai konstrukciót. Ennek következtében az exegetikai kutatás egyrészt kitette magát a dogmatikai elfogultság vádjának,[6] másrészt pedig úgy tűnt, a krisztológiai koncepciók egyet jelentenek a történeti kutatás révén való megalapozással, mivel a hit Krisztus-képét a történeti Jézushoz kapcsolják vissza. Ám sem Ernst Käsemann, sem Gerhard Ebeling vagy Eberhard Jüngel nem törekedett arra, hogy a történettudomány segítségével alapozza meg a hitet.[7] Ők arra törekedtek, hogy a hit képét a saját történetéből a krisztológiába helyezzék át.  Ebelingtől, Jüngeltől és másoktól eltérően csak Wolfhart Pannenberg fogta föl a történeti kutatást úgy, hogy az megalapozza a hitet.[8] De ez sem bizonyult járható útnak, mivel ebben az esetben csak úgy  lehetséges megalapozni a keresztény hitet, hogy annak egy elemét megalapozó előfeltevésként posztuláljuk, vagyis kijelentjük, hogy a hit önmaga előfeltétele.[9]

2.3 A hit és a történelem világos megkülönböztetése

A vázolt problématörténetből a hit és a történelem, illetve a történeti és dogmatikai tudomány világos megkülönböztetésének a követelménye adódik a dogmatikai krisztológia számára. Ez a  következménye annak, ha a történettudományt integráljuk a keresztény vallás dogmatikai leírásába. Hit és történelem átfedik ugyan egymást, de nem esnek egybe. Csak e megkülönböztetés nyomán válik világossá, mi a krisztológia funkciója a teológia számára és az, hogy a keresztény vallás a teológia révén konstruálódik meg. A Krisztusra vonatkozó tanítás reflexiós sík a keresztény hitben, de nem tartalmi leírás sem a vallástörténeti fejlődés keresztény felfogásáról, sem a Názáretből származó férfiról. A krisztológiában a teológia a hit reflexív struktúráját hozza létre, amely az önmagáról alkotott képben jelenik meg. A keresztény hit alapja a csak a kereszténységben és a kereszténység számára létező, de mindenesetre nem olyan történeti előfeltevést jelentő názáreti Jézus, amelyből a kereszténység levezethető volna. Nem veszíti-e így el a jelentőségét a történeti Jézus-kutatás a dogmatikai krisztológia számára? nem szabadul-e meg a krisztológia a Názáretből származó férfi zsidó identitásától is? s nem követelmény-e figyelembe venni a dogmatikai krisztológia kidolgozásában a történeti Jézus-kutatásnak azt a megállapítását, hogy a názáreti Jézus a zsidó vallás része?

A Názáreti történeti kutatása világossá tette, hogy Jézus csak az ókori zsidóság horizontjában érthető meg. Mint az újabb vita hangsúlyozta, a kora kereszténység is a zsidó vallás része. A zsidó vallástörténet nélkül érthetetlen és érthetetlen is marad a kora kereszténység kialakulása. Zsidó követői helyezték Jézust vallási elképzeléseik középpontjába.[10] Ám az a történelmi tényből levezetett következtetés, hogy Jézus zsidó voltát a keresztény vallásban a zsidó vallás elismerésként kell elfogadni és kezelni, mivel a krisztológia különben ellentmondásba kerül a Názáretivel,[11] ahhoz a problémához vezet, hogy föloldunk egy teológiai különbséget a két vallás között. A krisztológia azonban nem tartalmi leírást ad a Názáretből származó férfiról, hanem azt írja le, hogy mi az ő funkciója a keresztény vallás számára. A krisztológiában Isten személyes elsajátítása a hitben az isteneszmének egy eleme. A krisztológiában tehát a vallásfelfogás új meghatározásáról van szó a zsidó valláshoz képest. Ez az új, ám éppenséggel nem az igaz vallásfelfogás ahhoz a Názáreti Jézushoz vezet vissza, aki mint Krisztus csak a keresztény vallásban létezik.

Ez nem a visszavonását, hanem a megerősítését jelenti annak a történelmi ténynek, hogy Jézus a zsidó és a keresztény vallástörténetnek is része.[12] Történetileg személve mindkét vallás történetének alkotóeleme. Jézus az ókori zsidóságban élt, és azt osztotta meg. Ugyanakkor a kereszténység hozzá vezet vissza, megváltóként és Isten Fiaként érti őt. Ha ehhez hozzávesszük még a Koránt és a benne található hivatkozást Jézus alakjára, akkor azt mondhatjuk, Jézus az iszlám vallástörténetbe is beletartozik. E vallások mindegyike markánsan  másképp érti a Názaretit, s nem mondhatjuk, hogy e látásmódok valamelyike volna a voltaképpen helyes, vagy hogy úgyszólván tulajdonjogot formálhatna rá. 

A krisztológiában nem az igazi vallás igazolása a cél (ellentétben az óprotestáns tanfogalommal vagy a felvilágosodás korabeli teológiával), de nem is az igazi vagy a voltaképpeni ember mivolt megkonstruálása (ellentétben a 20. század teológiai vitáinak a törekvésével). Ugyanígy a teológia nem olyanfajta univerzális tudományként konstruálandó meg, amely a csak számára hozzáférhető, s ezért rajta kívül nem megismerhető valóság Jézus Krisztusban nyilvánvalóvá lett voltaképpeni felfogását dolgozza ki. A plurális modern kultúra összefüggésében már nem minden további nélkül érvényesek például azok a 20. század második felében kidolgozott koncepciók, amelyek a zsidó valláshoz fűződő viszony új teológiai meghatározásának a hátteréül szolgálnak. A szisztematikus teológia a keresztény vallásról szóló tudomány, amely a résztvevők nézőpontjából írja le annak működését.

3. A krisztológia és a zsidó vallás elismerése

Mint láttuk, fölöttébb problématikusak azok a próbálkozások, amelyek a dogmatikai krisztológiában Jézus zsidó voltát a zsidó vallás igazolására vagy megerősítésére próbálják felhasználni. E törekvések ugyanis nivellálják a zsidóság önállóságát vagy másságát, hiszen Krisztusként Jézus a keresztény vallásnak alkotóeleme, de a zsidónak nem. Az az egész konstrukciónak alapul szolgáló aporetikus következmények az eszkatológiában bukkannak fel különösen világosan. A dogmatikai krisztológia teljes egészében elismeri azt, hogy Isten maradandóan választotta ki Izráelt, ugyanakkor azt állítja, hogy az eszkhatonban Jézus Krisztus a zsidóság végérvényes megmentője. Ez már abban a szándékban benne rejlik, hogy a keresztény teológiában „ne csak elismerjük, hanem pozitívan értelmezzük és érvényesítsük is Izráel maradandó elhívását”.[13] Az ilyen megközelítések nem jutnak túl a zsidó vallás inkluzivista kisajátításán; azon a felfogáson, hogy maga Isten nyitja majd föl az eszkhatonban a zsidó vallás szemét.

A keresztény teológia számára ebből a zsidó vallás fenntartás nélküli elismerése következik a maga önállóságában. Csak így lesz képes maga mögött hagyni a zsidóság helyébe lépésnek vagy a zsidóság kisajátításának a dilemmáját. Ennek az az előfeltétele, hogy lemond a mindkét vallást átfogó egységmodellről. Ilyen keretben ugyanis a zsidóság és a kereszténység csak egy alapul szolgáló általános történelmileg elkülönülő változataiként érthetők meg. A mindkét vallást átfogó általános, legyen bár vallási fogalom vagy isteneszme, mindig csakis egy vallás perspektívájából fogalmazható meg. Ily módon nem kerülhető el az inkluzivista következmény, nevezetesen a másik vallás átformálása úgy, hogy az a saját vallásunk történeti öltözékében jelenjék meg.

Csak akkor jut el a keresztény teológia a zsidóság önálló vallásként értékéléshez, ha lemond annak igazolásáról. A zsidó vallás nemcsak, hogy egyáltalán nem szorul rá keresztény igazolásra, hanem az effajta megközelítés elkerülhetetlen következménye önállóságának megszűnése. Sem a teológiának, sem a krisztológiának nem feladata igazolni a zsidó vallás érvényességét. A krisztológiában a teológia a keresztény vallás különösségét tematizálja. A Krisztusról szóló tanításban már a kereszténységre tekintettel sem cél, hogy e tanítást a Názáreti Jézus történelmi alakjából való levezetés útján igazoljuk.

Ahhoz, hogy a zsidóságot önálló vallásként ismerjük el, melynek saját története van és amely saját eszközeivel jelenti meg önmagát, nincs szükség a keresztény teológia révén végrehajtott igazolásra. Követelmény ellenben az, hogy a teológia a keresztény vallásra szorítkozzék, és ezt az önkorlátozást neki magának kell végrehajtania. Ez az előfeltétele annak, hogy a teológia valóban nyitott legyen a pluralizmusra.[14]

Az önkorlátozásnak az isteneszmére is ki kell terjednie. Ez ugyanis nem jelentheti a vallási sokféleség alapját és igazolását, mint a pluralista vagy inkluzivista vallásteológiában, mivel megszünteti a diverzitást, illetve a különböző vallásokat csupán egy bizonyos isteneszmének megannyi változataiként engedi értenünk. Ezzel pedig már vissza is vonta a zsidó vallás önállóságát, amelyet előzőleg elismert.[15] A keresztény teológia csak akkor képes a zsidó vallást a maga másságában és önálló voltában elismerni, ha a lemond arról, hogy a zsidó vallás igazságát vagy üdvét a mindkét vallást átfogó isten-vagy vallásfogalomban igazolja, vagy abból vezesse le.

Ily módon érhető el, hogy a keresztény–zsidó dialógus ne váljék idejétmúlttá. Csak akkor kerülhet sor igazi eszmecserére, ha egyaránt lemondunk a másság előzetes konstrukcióról és az egységmodellekről. Csak így válna szabaddá az út a két vallásban kitapintható különböző vallásfelfogások megvitatása előtt anélkül, hogy a zsidó vallást a keresztény vallás önazonosságának a szolgálatába állítanánk.[16]

(Ábrahám Zoltán fordítása)

A tanulmány első része itt olvasható »


[1] Vö. C. Danz, Grundprobleme der Christologie, Tübingen 2013, 106–141.

[2] Megfogalmazta ezt már F. Schleiermacher, Der christliche Glaube. 18211822, Bd. 2, szerk. H. Peiter, Berlin, 1984, 8 (§109.2): „A keresztény hittan ugyanis nem azok számára van, akiknek nincs hitük, nem az ő számukra akarja elfogadhatóvá tenni azt, hanem csak [!] azok számára, akiknek van hitük, éspedig nem azért, hogy a hit okai [!], hanem hogy a tartalma [!] tekintetében megértsék önmagukat, és úgy kövessék a hitet, ahogyan annak belső lényege a tan alakjában megjelenik.” (§ 109.2)

[3] Egyenesen programszerűen fogalmazta meg ezt Rudolf Bultmann Az Újszövetség teológiájában, vö. R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, Berlin (Ost), 31959, 1k. (magyarul: Az Újszövetség teológiája, ford. Koczó P., Budapest,  Osiris, 2003, 17): „Jézus igehirdetése az Újszövetség teológiájának nem része, hanem egyik előfeltétele. Az ÚSz teológiája ugyanis azon gondolatoknak a kifejtése, amelyekkel a keresztény hit számot ad magának tárgyáról, alapjáról és következményeiről. Keresztény hit pedig csak azóta létezik, amióta létezik keresztény kérügma, azaz olyan kérügma, amely Jézus Krisztust, éspedig a megfeszített és feltámadott Jézus Krisztust Isten eszkatologikus üdvtetteként hirdeti.” Ez Karl Barth, Paul Tillich és mások krisztológiájában sincs másképp. Ők is a hitaktus reflexív struktúrájának a leírásaként konstruálják meg a Jézusról szóló tanítást, teljes mértékben elválasztva azt a történeti és a vallástörténeti kérdésektől.

[4] Mind az úgynevezett Izrael-teológia, mind a pluralista vallásteológia kialakulása a 20. század végén csakis akkor válik érthetővé, ha a krisztológia protestáns teológiában végbement fejlődésének tartalmi olvasatát vesszük alapul.

[5] Vö. E. Käsemann, Das Problem des historischen Jesus, in: ders., Exegetische Versuche und Besinnungen, Bd. 1, Göttingen, 61976, 187–214; G. Ebeling, Die Frage nach dem historischen Jesus und das Problem der Christologie, in: uő, Wort und Glaube, Tübingen, 31967, 300–318.

[6] Az ún. „harmadik keresés” a háború utáni német protestáns teológia Jézus-kutatása ellenében alakult ki. Vö. A. J. M Wedderburn, Jesus and the Historians, Tübingen, 2010.

[7] Az említett szerzők kategorikusan kizárják, hogy ilyen szándék vezérelné a krisztológiai koncepciókat. Vö. E. Jüngel, Zur dogmatischen Bedeutung der Frage nach dem historischen Jesus, in: uő, Wertlose Wahrheit. Zur Identität und Relevanz des christlichen Glaubens. Theologische Erörterungen III, München, 1990, 214–242, itt 215: „Az istenismeret kinyilatkoztatásismeret, s mint ilyen, hitismeret. Következésképpen a hitismeret, azaz valamely dolog (esemény vagy személy) dogmatikai igazolása nem [!] alapozható meg történelmi ismeret nélkül.”

[8] Vö. W. Pannenberg, Grundzüge der Christologie, Gütersloh, 21966. Pannenberg felfogásáról vö. A. Heit, Sinnbildung in der Moderne. Selbstverortung der Theologie am Beispiel von Ernst Troeltsch, Paul Tillich, Wolfhart Pannenberg und Eilert Herms, Zürich, 2018, 177–225.

[9] Pannenbergnél ez az elem az az állítás, hogy Jézus feltámadása maga a történettudomány számára hozzáférhető, a hitet megelőző és alátámasztó esemény.

[10] Vgl. G. Theißen, Die Religion der ersten Christen. Eine Theorie des Urchristentums, Gütersloh, 2000, 49.

[11] Vö. v. Stosch, i. m., 270: „Mivel elképzelhetetlen, hogy bármilyen szempontból is fogyatékossággal bíróként jellemezzük annak a hitét, akit üdvhozónknak vallunk, így tehát a zsidóság nagyraértékelése a kereszténység szívébe van beleírva.” Vö. Nitsche, i. m., 60–75.

[12] Vö. Theißen, i. m., 49.

[13] Nitsche, i. m., 64.

[14] Vö. C. Schwöbel javaslatával: Glaube und Kultur. Gedanken zur Idee einer Theologie der Kultur, in: NZSTh 38 (1996), 137–154, itt 149.

[15] Ez világosan megragadható Schwöbel arra irányuló javaslatában, hogy a pluralizmust az isteneszmében kell megalapozni. Vö. uo., 152.

[16] Részletesebben az itt bemutatott javaslatról vö. C. Danz, Jesus von Nazareth zwischen Judentum und Christentum. Eine christologische und religionstheologische Skizze, Tübingen, 2020.


12345

3 csillag az 5-ből. 1 ajánlás alapján


  • via WordpressA hozzászólások és trackbackek engedélyezve vannak, a visszajelzések moderáltak. Trackback küldéshez használja ezt a linket: Trackback URL.


Ajánlott cikkek: